KLINIKA ZA HIRURGIJU

Upravnik: Prof. dr Dejan Stevanović
Glavna sestra: VSS Slađana Krstić

Služba opšte hirurgije 

Načelnik: Doc. dr Nebojša Mitrović
Glavna sestra: VMS Marija Vučetić

Služba opšte hirurgije raspolaže sa 65 bolesničkih kreveta, jedinicom za poluintezivno lečenje, dva previjalašta koja ispunjavaju sve uslove za primenu asepse i antisepse. Služba zbrinjava sva stanja iz oblasti opšte, vaskularne, endocrine i onkohiirurgije, sprovodeći  kliničko ispitivanje, preoperativnu pripremu, operativno, neoperativno i postoperativno lečenje i negu bolesnika.  Osim toga, zaposleni u službi obavljaju specijalističko-konsultativne preglede i pružaju ambulantno-polikliničke usluge.

Na godišnjem nivou u Službi opšte hirurgije se uradi oko 4200 hirurških intervencija, od kojih oko 500 hitnih, oko 380 minimalno-invazivnih i oko 880 malih hirurških operacija. Godišnje se prijavi i oko 300 malignitete Zavodu za javno zdravlje.
Danas je u okviru službe zaposleno: 25 hirurga od kojih 19 specijalista i 6 specijalizanata, 1 vanredni professor, 1 docent, 2 asistenta, 1 primarijus, 2 doktora nauka, 2 magistra nauka, kao i 30 medicinska sestra od kojih trenutno 4 medicinske sestre sa Visokom strukovnom školom.
Posle 8 godina, renoviranje operacionih sala je završeno i KBC Zemun dobija najmodernije sale i najsavremeniju medicinsko-tehničku opremu i gotovo da po tome prednjači u zemlji.

Služba opšte hirurgije je nastavna baza Medicinskog fakulteta u Beogradu, Visoke strukovne škole Beograd, kao i srednje medicinske škole „Nadežda Petrović“.
Podelom Službe opšte hirurgije na četiri odeljenja prema novoj sistematizaciji endokrina hirurgija ponovo zauzima svoje mesto u hirurškom lečenju kao i onkohirurgija dojke, a pored usvojenih minimalno-invazivnih procedura, 02. 12. 2013. godine urađena je i prva laparoskopska operacija kolona.

1. Odeljenje gastrointestinalne hirurgije

V.D. Šef odeljenja: dr Nikola Pavlica
V.D. Glavna sestra odeljenja: ms Jelena Dačević

2. Odeljenje hepatobiliopankreatične hirurgije

Šef odeljenja: Ass.dr Damir Jašarović
Glavna sestra: VMS Slađana Stošić

3. Odeljenje onkološke i vaskularne hirurgije

V.D. Šef odeljenja: dr Slobodan Radmilović
Glavna sestra odeljenja: VMS Vesna Simić Stevanović

4. Odeljenje minimalno invazivne i endokrine hirurgije

V.D. Šef odeljenja: dr Srđan Milina
Glavna sestra odeljenja: VMS Milena Žugić