Služba za specijalističke i konsultativne preglede

Načelnik: Prim. dr Biljana Obradović Tomašević
Glavna sestra: VMS Milena Milisavljević

Odsek za specijalističke preglede

Šef odseka: dr Brankica Nešović - Milić
Nadzorna sestra: VMS Gordana Matić

Odsek konsultativnih pregleda

Šef odseka: dr Jelena Marinković
Nadzorna sestra: MS Gordana Vasović

 

Služba za specijalističke i konsultativne preglede osnovana je najnovijom sistematizacijom iz 2012. godine i predstavlja jednu od najmlađih službi KBC Zemun. U službi radi 11 lekara specijalista i 1 lekar na specijalizaciji, 38 medicinskih sestara od kojih su 5 sa završenom višom medicinskom školom, 1 viši sanitarni tehničar i 1 viši dijetetičar.

Usklopu odseka specijalističkih pregleda formirane su ambulante za ginekološke, otorinolaringološke, urološke, hirurške, neurohirurške, ortopedske, kardiološke, gastroenterološke, pulmološke, nefrološke, endokrinološke, hematološke, neurološke i fizijatrijske preglede. Preglede u ovim ambulantama vrše lekari specijalisti odgovarajućih službi KBC Zemun.

Odsek konsultataivnih pregleda podeljen je u 7 kabineta: kabinet za dermatovenerologiju, kabinet za oftalmologiju, kabinet za psihijatriju, kabinet za ultrazvučnu dijagnostiku, kabinet za reumatologiju, kabinet za kliničku dijetetiku i sanitarni nadzor i kabinet za kliničku farmakologiju.

Lekari službe za specijalističke i konsultativne preglede obavljaju konsultativne preglede pacijenata koji su hospitalizovani u KBC Zemun. Na taj način se značajno podiže kvalitet pružene usluge uz omogućavanje sveobuhvatnijeg lečenja. Ovakav pristup prati najsavremenije svetske trendove i doktrine hospitalnog zbrinjavanja pacijenata. Osim konsultativnih pregleda, lekari naše službe vrše i ambulantne preglede za spoljne pacijente.